Προβλεπόμενα αποτελέσματα

  • Εξειδίκευση και υιοθέτηση καθενός από τα κρίσιμα επιχηρειματικά σενάρια στις τοπικές ανάγκες των εταιρειών τροφίμων και των ενδιαφερόμενων μερών τους στην αλυσίδας εφοδιασμού.
  • Βεβαίωση της ασφαλής και αξιόπιστης διοχέτευσης δεδομένων μέσω της πλατφόρμας.
  • Δημιορυγία μίας ομάδας τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με κάθε καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα, που θα εμπλέξει εταιρείες τροφίμων και ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα.
  • Εφαρμογή κάθε πιλοτικού προγράμματος σε καλά υπολογισμένες επαναλήψεις, οι οποίες βαθμιαία θα ενσωματώσουν τους πραγματικούς πελάτες και θα αυξήσουν τον επιχειρηματικό όγκο που εκτελείται στη πλατφόρμα.

Παραδοτέα

ΠΕ1: Απαιτήσεις

ΠΕ2: Δεδομένα

ΠΕ3: Πλατφόρμα

ΠΕ4: Εφαρμογές

ΠΕ6: Πιλοτικά Προγράμματα

ΠΕ6: Αντίκτυπος

ΠΕ7: Έργο