Στόχοι

Επιχειρηματικές
Απαιτήσεις

Η σε βάθος αντίληψη των αναγκών των κρίσιμων επιχειρηματικών σεναρίων σε τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και η μετάφραση τους σε λεπτομερείς τεχνικές, οργανωτικές, νομικές και εμπορικές απαιτήσεις για την TheFSM πλατφόρμα.

Ανάπτυξη
της πλατφόρμας

Η ανάπτυξη τόσο του κορμού όσο και των υπηρεσιών front-end της TheFSM πλατφόρμας, προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως ασφαλείς και ελεγχόμενες ροές εργασίας κοινής χρήσης δεδομένων και συναλλαγές ζωτικής σημασίας για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση.

Εκτενείς
πειραματισμοί

Η οργάνωση δέκα (10) πιλοτικών προγραμμάτων όπου εταιρείες τοφίμων και τα ενδιαφερόμενα τους μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού θα δοκιμάσουν, θα βελτιώσουν και θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση της πλατφόρμας δεδομένων και των συνδεδεμένων με αυτήν εργαλείων λογισμικού.

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Η σχεδίαση, εφαρμογή και επικύρωση μιας εμπορικής στρατηγικής, που θα οδηγήσει στην υιοθεσία του TheFSM έργου από κύριους παράγοντες στο τομέα των πιστοποιήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο το κόσμο.

11 ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΠΟ
9 ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Τεχνολογικές Πρόοδοι

  • Προηγμένες σημασιολογικές τεχνολογίες που μπορούν να επιτρέψουν εξαιρετικά εξελιγμένες δυνατότητες διαλειτουργικότητας και ενοποίησης δεδομένων.

  • Προηγμένη πολυγλωσσία τόσο για πληροφορίες κειμένου όσο και για οντολογίες δεδομένων.

  • Μια πολύπλευρη υπηρεσία μεσιτείας δεδομένων

  • Δυνατότητες ευρετηρίασης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων για την υποστήριξη της επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και της εκτέλεσης μοντέλου κινδύνου τροφίμων

Αντίκτυπος

Μια βιομηχανική πλατφόρμα δεδομένων για να δώσει ψηφιακή ώθηση στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πιστοποίηση τροφίμων στην Ευρώπη.

  • τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στο blockchain

  • ανοιχτό και συνεργατικό εικονικό περιβάλλον

  • ανταλλαγή και σύνδεση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών παραγόντων για την ασφάλεια των τροφίμων

  • εκτενή πιλοτικά προγράμματα με Ευρωπαίους παρόχους επιθεώρησης και πιστοποίησης